Share

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

a) Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini,verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat,plan,program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak,
 b) Gerektiğinde,Belediye hizmetlerinde performans,etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika,proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,
 c) İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
 d) Belediye Başkanı,diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç,tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş,inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,
 e) Kanun,Kanun Hükmünde kararname,Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek, 
 f) Belediye Başkanı ve yardımcılarının katılımı ile yılda en az bir defa, müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek.

Okunma Sayısı : 953