Share

Emlak işlemleri

Kişiye Ait Bir Gayri menkulün kamulaştırılması nasıl yapılır?

1- Dilekçe müracaatı ve evrak tamamlanması

a) Şahıs, Plan gereği kamulaştırılması gereken yerinin kamulaştırılması için dilekçe verir.
b) İmar Müdürlüğü’nden imar durumu ve Planlama müdürlüğünden plan durumu belirlenir.
c) Bu dosya ekinde şunlar bulunmalıdır (Mülkiyet durumu,imar durumu, çap, sayısal pafta, röperli kroki)
d) Kamulaştırma talebi Emlak İstimlak Müdürlüğünce değerlendirilir.
e) Kamulaştırma işlemlerine başlanılması için başkanlık onayı istenir.

2- Başkanlık onayından sonra;

a) Harita Müdürlüğü’nden teklif folyesi istenir.
b) Kıymet Taktir Komisyonundan fiyat istenir.
c) Mülk sahibinin kabul etmesi halinde, (2942 sayılı yasanın 26. maddesi gereği; kamulaştırma bedeli yerine, Belediyenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, belediyenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşımaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin % 120 sini aşamaz.)
d) Hesap İşlerinden ödenek olup olmadığı sorulur.
e) Encümen Kararı alınır.
f) Şahsa tebligat yapılıp söz konusu parseli pazarlık usulü ile satıp satmayacağına dair dilekçe vermesi istenir. Dilekçe verilirse konu Uzlaşma Komisyonuna iletilir.
g) Uzlaşma Komisyonu şahısla pazarlık yapar.

3- Anlaşma sağlanırsa;

a) Tapu Sicil Müdürlüğü’nden tapuya kaydına şerh düşülmesi istenir.
b) Hesap İşleri Müdürlüğü’nde kamulaştırma bedeli bloke edilir.
c) Tapu işlemleri tamamlanır.
d) Hesap işlerine ödeme yazısı yazılır. İlgilisine bilgi verilir.

Kamulaştırma işlemleri 2942-4650 Sayılı yasalara göre yapılmaktadır

Trampa işlemini nasıl yapabilirim ?

1. Öncelikle trampa taahhüdünüzü içeren bir dilekçe vermelisiniz. (Dilekçenin ekinde şunlar olmalıdır (tapu senedi, imar durumu)
2. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nce hazırlanan trampa dosyası Belediye Meclisine sunulur. (özel şahıs yeri ile trampa edilecek belediye mülkünün kamu yararına kullanıma uygun olmaması ve imar planında konut ya da ticaret alanında olması gerekir.)
3. Alınan Meclis kararından sonra, şahıs arsasının mahallinde krokisi çizilir.
4. Belediye Kıymet Taktir Komisyonuna trampa edilecek taşınmazların değer tespiti yaptırılır.
5. Hazırlanan trampa teklifi Belediye Encümenin onayına sunulur.
6. Alınan Encümen kararıyla Tapu Sicil Müdürlüğü’nden karşılıklı tescil ve ferağ işlemleri yapılır. 

Tapu Tahsisli arsamın tapusunu nasıl alabilirim?

1. Dilekçe 
2. TapuTahsis belgesiveya imar affı müracaat dosyası
3. 2000.TL’lik makbuz
4. Ölçü krokisi ile birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğümüze müracaat edilir.

Okunma Sayısı : 16919

DİĞER İÇERİKLER