Share

Plan ve Proje Müdürlüğü İlgili Dökümanlar

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATINDA İSTENEN BELGELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih ve S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 tarih ve S/90 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık onayı doğrultusunda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak tarafımıza iletilmesi halinde incelenerek Eyüp Belediye Meclisi’ne sunulabilecektir.

1-Başvuru tarihinden an fazla üç (3) ay önce alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya bu belgeler yerine geçecek belge (Noter tasdikli),

2-Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri,eğer malikler başvurmuyorsa noter tasdikli muvaffakatname/vekaletnameleri,

3-Başvuru tarihinden en fazla bir(1) yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap,

4-Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş olduğu yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,1/1000 ölçekli imar planları ile onaylı halihazır harita örnekleri,

5-Mevcut durumu çevresi ile birlikte tanımlayabilecek fotoğraflar, (Fotoğraf çekim yönleri harita üzerine işlenmiş olarak)

6-İlgili kurum ve kuruluş görüşleri, (EK)

7-İmar Planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca, yürürlükte olan plan/halihazır haritalar üzerine hazırlanmış 10 takım teklif plan paftası,

8-Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan inceleme ve araştırmaları içeren plan açıklama raporu (10 takım)

9-Şehir Plancıları Odası büro tescil belgesi.

Teklif plan ve plan raporu haricindeki belge ve dokümanlar A4,A3,A2,A0 formatlarda katlanarak A4 cilt kalıbında 3 takım olarak spiral cilt veya klasör şeklinde dilekçe ekinde sunulacaktır.

Okunma Sayısı : 2196