Share

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 –

 Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 –

  Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3

 Eyüp  Belediye Meclisinin 09.03.2007  tarih ve 2007/53 sayılı kararı ile  kurulmuş olan Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 –

 (1) Bu yönetmelikte söz konusu olan

a) Belediye: Eyüp Belediyesi

b) Büyükşehir: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

c) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü

d) Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE 5 –

 (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

          a) Müdür

          b) Memurlar

          c) İşçiler

          d) Sözleşmeli Memur

          e) Diğer personel 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

    a) Müdür

    b) Teknik Büro

    c) Evrak Kayıt ve Arşiv

    d) Harcama İştirak Bürosu

    e) Yapı İşleri Bürosu

    f) Sivil Savunma Bürosu

 

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6 - Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

         Müdürlüğün görevleri

         MADDE 7-  

(1) Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri vs. üst yapı yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, Milli Eğitime bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlamak, ihale dosyalarını düzenlemek, ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

 (2) Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.

(3) Asfalt yol yapımı ve onarımı, tretuar yapımı,  imar planlarına uygun olarak yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.

         (4) Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve elemanlara dağıtımını, vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin kayda alınarak yasal süresinde  ilgilisine cevabının verilmesini sağlamak.

         (5)  İmar Kanunun 23. Maddesi gereğince inşaat ruhsatnamesi almak üzere baş vuranların Belediyemiz imar planında ve sorumluluk alanında bulunan sokaklar için kazı harçlarını hesaplayıp, kazı ruhsatını vermek ve ruhsat projelerinin İ.S.K.İ. Müdürlüğü adına kontrol edip, tasdiklerini yapmak, tasdik edilen projelerin yerine göre uygunluğunu mahallinde tespit eder ve onaylar. 

         (6)  Olası bir afette arama, tarama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi,

         (7) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programlarının hazırlanmasını sağlamak ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

       (8) Belediye sınırları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamına doğrudan ve dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermesini,

       (9) Fen İşleri Müdürlüğündeki işlemler Meclisten gelen stratejik plan, performans programı ve bütçedeki hedefler doğrultusunda Belediye Başkanı’nın  verdiği talimatlar sonucunda Müdür tarafından planlanarak yürütülür.

 

         Müdürlük yetkisi

         MADDE 8 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

        Müdürlüğün sorumluluğu

         MADDE 9 –  Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

         Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

         MADDE 10 - (1)Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

         (2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

         (3)Fen İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

         (4) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili kendi Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda  koordinasyonu sağlar.

 

          (5)Başkanlığın açmalarını ve genel politikalarını kendi uğraş ve alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir.

         (6) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.

         (7) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını  stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık  bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar.

         (8) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

         (9) Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalışmayı ve gayreti gösterir.
         (10) Müdürlük personelinin verimini artırmak için gerekli motivasyonu sağlar.

 

TEKNİK BÜRONUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE  11

 (1) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan bina, çevre düzenlemesi gibi işlerin ön etüdleri, avan projeleri, metraj ve keşifleri hazırlanır veya bahse konu işlerin ihale dosyasını hazırlar.

          (2) İlçemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde  kullanılmak üzere Asfalt, stabilize,  bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı  ve  Belediye  personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Servis Araçları  Hizmet alımları  vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak, ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

          (3) Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;

 a) Mal alımı işlerinin,

 b) Bakım Onarım işlerinin,

 c) Hizmet alımı işlerinin,

 d) Yapım işlerinin ihale dosyalarını hazırlanması.

         (4)  3194 sayılı İmar Kanununun 23. Maddesi gereğince inşaat ruhsatı olmak üzere müracaat eden vatandaşların yol ve kanal harçlarının hesaplanması.

 f) Ruhsatlı tranşelerin açılması esnasında, AYKOME genelgesi doğrultusunda yapılıp, yapılmadığı hususu ile üst kaplamaların zemine uygunluğu konusunda kontrol edilmesi.

 

 EVRAK KAYIT VE ARŞİV BÜROSUNUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE  12 –

(1) Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

         (2) BEDAŞ ve Türk Telekom’a ait alt yapı yatırım tranşelerin (ana arterler hariç) ruhsat talepleri için harçların hesaplanması, harçları yatan ruhsatların imzaya açılması, imzalanan ruhsatların ilgili kuruma iadesi ve mutabakatlaşıp arşivlenmesi.

         (3) İlgili kurumlarca Belediyemize verilen teminat mektuplarının iade edilmesi esnasında açılan tranşeler yerinde kontrol edilerek, evveliyatına uygun olmayan kısımlar için irat tahsil edildikten sonra teminat mektupları iade edilmektedir.

         (4) BEDAŞ ve Türk Telekom’a ait arızaların giderilmesi için hazırlanan ruhsat taleplerinin sonuçlandırılması, zeminde kontrol edilmesi, yine zamanı geldikçe ruhsatlara ait teminatların iade işlemlerinin sonuçlandırılması.

         (5) Özel şahıslara ait noktasal kanal arızaların gidermek için ruhsat taleplerinin sonuçlandırılması ve açılan tranşelerin üst kaplamalarının kontrol edilmesi, bozuk hallerde ilgili birime bildirilmesi

        (6)   Yine BEDAŞ talepli özel şahıslara ait elektrik hattını çekmek için ruhsat taleplerinin sonuçlandırılması, kontrol edilmesi ve teminatlarının iade edilmesi (kapsama uygun olanlar)

       (7)   İGDAŞ’ın Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı tranşe kazılarının üst kaplamalarının kontrol edilmesi, müteahhitlere çalışmalarına ait temiz yazısının verilmesi.

       (8)   Ruhsatsız kazı yapılan şahıslara bu kazıları Ruhsata bağlamaları için tebliğ yapılması, aksi takdirde 3194 sayılı yasa 40. madde gereği Encümene havalesi yapmak.

HARCAMA İŞTİRAK VE NUMARATAJ BÜROSUNUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE  12

 (1) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan veya yaptırılan işlerin parsel bazında katılım paylarını tesbit ederek Mali Hizmetler  Müdürlüğüne dosya halinde gönderir.

(2) Cadde ve sokaklara isim verilmesi.

(3) Pafta, Ada ve Parsel bazında Numarataj yapılması.

(4) Yeni yapılan bina ve işyerlerine kapı numarası verilmesi.

(5) Veri ortamında adreslerin güncellenmesinin takip edilmesi.

(6) Vatandaşlardan gelen numarataj ile ilgili taleplere cevap verilmesi.

(7) Resmi kuruluşlardan gelen Ada, Parsel tespitlerine cevap verilmesi.

 

 YAPI İŞLERİ BÜROSUNUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE  13-

        (1) İlçe Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazide mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

(2) İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.

(3)    İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak.

(4)   Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek Büyükşehir deki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

(5)   Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

(6)   Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.

(7)   Kış mevsimin de karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak.

(8)   Karla mücadele çalışması için ekipleri organize etmek,çalışmaları programlamak ve Büyükşehir’e gerekli irtibatı sağlamak.

(9)   Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üstyapı sorunlarını tespit ederek, olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.

(10)      ilçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak.

(11)      ilçe Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.

(12)     İmar planlarına mevcut olan Ana arter yolları tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

 

 

 

SİVİL SAVUNMA BÜROSUNUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE  14.

 

      (1) Olası bir afette arama, tarama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi.
      (2) Gönüllü personelli tespit etmek,
      (3) Seçilen personelin eğitim almalarını sağlamak ve ekip ruhu aşılamak,
      (4) Alınan eğitimlere göre özel kurtarma timi kurmak, olası bir afet durumunda iş makinaları temin etmek ve kriz masası oluşturmak.

(5)Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirleri devamlı surette izlemek, incelemek ve uygulanmasını sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 15 -   Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.  

Görevin planlanması

MADDE 16 -   Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 17 -  Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 18 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür     tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

         (3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE  19 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 20 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 21 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 22 - (1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2)   Fen İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

(3)   Fen İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.

(4)   Fen  İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 -İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 26 -  Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 –  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Okunma Sayısı : 10339